Whiteboardreiniger Nobo noboclene plus

- € 0,00
Whiteboardreiniger Nobo noboclene plus

Omschrijving:

* Noboclene Plus. * Spray voor grondige reiniging en verwijdering van vet, inktvlekken en vingerafdrukken. * Gebruik regelmatig om uw bord goed te onderhouden. * Gevarenaanduiding; * H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsvoorschrift; * P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. * P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P280 Beschermende kledij dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: ? onmiddellijk zachtjes afspoelen met water. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. * P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. * P410+412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 F.

    Merk:
  • Nobo

  • EAN Code:
  • 5016812311635 
Prijs: € 23.32
 

©2024 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement