Whiteboardreiniger Nobo deepclene

- € 0,00
Whiteboardreiniger Nobo deepclene

Omschrijving:

* Nobo deepclene. * Verwijdert zels de meest hardnekkige vlekken zoals watervaste inkt. * Gebruik regelmatig om uw bord goed te onderhouden. ** Veiligheidsinformatie. * Irriterend voor huid en ogen. * Bij contact met huid de huid wassen met water en zeep en verontreinigde kleding onmiddellijk wassen. * Bij contact met ogen, de ogen spoelen met stromend water gedurende 15 minuten. * Bij inademing het slachtoffer in de frisse lucht brengen. * Bij inslikken geen braken opwekken. * Raadpleeg een arts. * Gevarenaanduiding; * H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * Veiligheidsvoorschrift; * P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P280 Beschermende kledij dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: ? onmiddellijk zachtjes afspoelen met water. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. * P410+412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 F.

    Merk:
  • Nobo

  • EAN Code:
  • 5016812339431 
Prijs: € 11.20
 

©2024 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement