Whiteboard-starterkit Rexel

- € 0,00
Whiteboard-starterkit Rexel

Omschrijving:

* Whiteboard starterkit met alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je whiteboard. * Set bestaande uit 4 reukarme whiteboardmarkers, whiteboardwisser en whiteboard reinigingsspray van 50ml. * Bevat 1x zwarte, 1x blauwe, 1x rode, 1x groene whiteboardstift. * Gevarenaanduiding; * H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. * P273 Voorkom lozing in het milieu. * P280 Beschermende kledij dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: ? onmiddellijk zachtjes afspoelen met water. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. * P370+P378 In geval van brand: Blussen met water, schuim, droog poeder of koolstofdioxide. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

    Merk:
  • Nobo

  • EAN Code:
  • 5028252344777 
Prijs: € 6.22
 

©2024 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement