Vaatwastabletten Ecover All In One 68stuks

- € 0,00
Vaatwastabletten Ecover All In One 68stuks

Omschrijving:

* Vaatwastabletten All-In-One voor een sprankelend resultaat. * De nieuwe Ecover All-In-One vaatwastabletten zijn kleine alleskunners. * Ze hebben een 3-In-1 werking dankzij de krachtige ontvetters, de zoutinwerking en het glansspoelmiddel. * Ze zorgen voor een sprankelend schone en streepvrije vaat. * En zoals altijd, zonder gebruik van fosfaten. * Gevarenaanduidingen (CLP) : * H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : * P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. * P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. * P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

    Merk:
  • Greenspeed

  • EAN Code:
  • 5412533416299 
Prijs: € 23.50
 

©2024 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement