Toiletblok navulling Ambi Pur tea tree & pine

- € 0,00
Toiletblok navulling Ambi Pur tea tree & pine

Omschrijving:

* Losse wc-blokken. * Reinigende werking bij iedere spoeling. * Navulling voor Ambi Pur toiletblokhouder. * Veiligheidsinformatie: * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de huid met veel water wassen. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. *Niet inslikken. * Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. * Inhoud/verpakking afvoeren in een overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval. * Kan een allergische reactie veroorzaken. * Gevarenaanduiding; * H315 veroorzaakt huidirritatie. * H319 veroorzaakt oogirritatie. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

    Merk:
  • Ambi Pur

  • EAN Code:
  • 5410076416288 
Prijs: € 5.75
 

©2024 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement