Lijm Tesa spray permanent extra strong 500ml

- € 0,00
Lijm Tesa spray permanent extra strong 500ml

Omschrijving:

* Tesa Lijmspray Extra Strong heeft een extra sterke hechting. * Voor verlijmen van materialen als stof, plastic, karton, foam, rubber, isolatiemateriaal, vinyl. * Daarnaast verlijmen van leer op rubber of metaal op hout. * Ideaal voor grotere vlakken. * Filmvormende spray. * Sprayrichting kan horizontaal of verticaal ingesteld worden. * Aanpasbare spray hoeveelheid (H:Hoog M:Medium L:Laag). * Temperatuurbestendig van -30C tot +80C. * Veiligheidsinformatie: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. * Na het inademen: bij bewusteloosheid de patient in stabiele zijligging brengen voor transport. * Na huidcontact: onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. * Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen. * Na inslikken: bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. * P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: ? onmiddellijk zachtjes afspoelen met water. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. * P405 Achter slot bewaren. * P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 F. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

    Merk:
  • Tesa

  • EAN Code:
  • 4042448003065 
Prijs: € 12.04
 

©2024 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement